window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-56381792-3');

Obniżenie wartości rynkowej pojazdu

Z obniżeniem wartości rynkowej pojazdu mamy do czynienia w przypadku zdarzenia drogowego, którego skutkiem jest uszkodzenie pojazdu. Poszkodowany ma możliwość domagać się rekompensaty poniesionych strat od ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jak wynika z art. 361 § 2 na zobowiązanym do naprawienia szkody ciąży obowiązek pełnej kompensaty, która obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu mieści się w dyspozycji wskazanego artykułu i jest traktowane jako szkoda majątkowa, pozostająca w normalnym związku przyczynowo – skutkowym z działaniem lub zaniechaniem, z którego szkoda wynikła. Możliwość występowania z takim roszczeniem do ubezpieczyciela potwierdził także Sąd Najwyższy wydając uchwałę z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01, OSNC 2002/5/57). W odpowiedzi na zapytanie prawne SN wskazał, że „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie„. Powyższą uchwałę powoływały następnie sądy niższego rzędu w uzasadnieniach orzeczeń. W wyroku z dnia 28 lutego 2006 r. Sąd Rejonowy w Puławach w uzasadnieniu wskazał, że „wartość pojazdu po naprawie stanowi jego wartość rynkową. Ponieważ wartość ta w wyniku uszkodzenia, choć później wyeliminowanego zmalała w stosunku do tej, jaką pojazd ten miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony, to kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości.” (sygn. akt I C 338/04).

W celu sprecyzowania reguł określania ubytku rynkowej wartości pojazdu wydana została Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku zatwierdzona 12 lutego 2009 uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych – EKSPERTMOT i w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT/SRTSiRD. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji rynkowy ubytek wartości z reguły występuje w przypadku pierwszego uszkodzenia pojazdu o charakterze kolizyjnym i w przypadku samochodów osobowych ma zastosowanie do pojazdów o okresie eksploatacji do sześciu lat.

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia roszczeń o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości rynkowej pojazdu jest umowa leasingu. W przypadku gdy uszkodzony w wypadku pojazd jest przedmiotem leasingu konieczne jest zwrócenie uwagi na zapisy umowne. Mając na względzie charakter powyższej umowy należy stwierdzić, że to finansujący, czyli leasingodawca jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniami do ubezpieczyciela.

W celu zgłoszenia do ubezpieczyciela roszczenia o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości rynkowej pojazdu konieczne jest zgromadzenie wymaganych dokumentów. W pierwszej kolejności powinny być to dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli wypadku. Potwierdzeniem tego będzie przede wszystkim notatka policyjna lub zaświadczenie z policji. Ponadto konieczne jest uzyskanie informacji o numerze polisy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia. Dodatkowo aby skutecznie udowodnić wystąpienie szkody w pojeździe należy przedstawić dokumenty potwierdzające naprawę pojazdu, tj. faktury, wykaz wymienionych części. Na podstawie dostarczonych przez poszkodowanego dokumentów oraz biorąc pod uwagę wytyczne znajdujące się w Instrukcji ubezpieczyciel określa ubytek wartości rynkowej pojazdu.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, w którym uszkodzeniu uległ pojazd o okresie eksploatacji do sześciu lat, warto domagać się od ubezpieczyciela sprawcy szkody nie tylko odszkodowania za naprawę pojazdu, ale także rekompensaty obniżenia wartości rynkowej samochodu.

Adrianna Kulczak
Asystent radcy prawnego

2018-10-27T15:35:29+00:00
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Przejdź do serwisu